Zoeken

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Supply Service B.V., gevestigd aan de Adriatische Zee 2B (3825 WZ) te Amersfoort.

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Supply Service B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Supply Service B.V., gedaan aan of aangegaan met derden. In deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan iedere (rechts)persoon aan wie Supply Service B.V. een aanbieding heeft gedaan of met wie Supply Service B.V. een overeenkomst heeft gesloten. Deze voorwaarden vormen een integrerend onderdeel met de door Supply Service B.V. gedane aanbiedingen en/of gesloten overeenkomsten.
 • De opdracht van opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Eventuele toepasselijke voorwaarden van opdrachtgever blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze algemene voorwaarden. In het geval dat het bepaalde in de algemene voorwaarden van opdrachtgever in strijd is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden, is het bepaalde in deze algemene voorwaarden bindend.
 • Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de directie van Supply Service B.V.. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden Supply Service B.V. niet.
 • Een nietige, vernietigbare of onuitvoerbare bepaling in deze algemene voorwaarden, of in de onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten, laat de overige bedingen onverlet. Bedoelde nietige, vernietigbare of onuitvoerbare bepaling wordt geacht geen onderdeel uit te maken van deze voorwaarden of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en daarvoor treedt in de plaats een regeling die de bedoeling van de nietige, vernietigbare of onuitvoerbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

Offertes en aanbiedingen

 • Alle door Supply Service B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd. Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffreerd, gelden tot 14 dagen na offertedatum.
 • Supply Service B.V. heeft het recht vergissingen, waaronder type en schrijffouten in prijslijsten, aanbiedingen, rekening-en etcetera te corrigeren, door aan te tonen dat de prijzen en/of condities in belangrijke mate afwijken van de prijzen en/of condities die Supply Service B.V. normaliter hanteert.
 • De door Supply Service B.V. in aanbiedingen, brochures, prijscouranten, brieven en offertes aangegeven maten, gewichten en technische gegevens et cetera zijn zo accuraat mogelijk opgegeven, maar zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen Supply Service B.V. aanbiedt en zijn niet bindend.

 

Overeenkomsten

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende overeenkomst, opdrachtbon, werkbon of reparatiebon door Supply Service B.V. is ontvangen en door de directie van Supply Service B.V. is geaccordeerd.
 • Elke met Supply Service B.V. aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat van voldoende kredietwaardigheid van opdrachtgever blijkt, zulks ter uitsluitende beoordeling van de directie van Supply Service B.V..

 

Leveringen

 • Levertijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet bindend. Bij overschrijding van meer dan 14 dagen zal contact worden opgenomen met opdrachtgever. Excessieve overschrijding is grond voor ontbinding van de overeenkomst, met dien verstande dat opdrachtgever Supply Service B.V. per aangetekend schrijven in gebreke dient te stellen.
 • Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat Supply Service B.V. alle benodigde gegevens heeft ontvangen.
 • In geval van leveringen op afroep, zonder dat daarbij termijnen zijn overeengekomen, kan Supply Service B.V. opdrachtgever sommeren om de goederen binnen een door Supply Service B.V. te bepalen redelijke termijn af te nemen.
 • Onderdelen worden naar keuze van Supply Service B.V. vervangen door nieuwe of gebruikte onderdelen die gelijkwaardig zijn aan de onderdelen die worden vervangen. De vervangen onderdelen worden eigendom van Supply Service B.V..

 

Prijzen

 • Alle door Supply Service B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door Nederlandse- of buitenlandse overheid opgelegde heffingen. Indien Supply Service B.V. in een aanbieding meerdere producten en diensten aanbiedt en één prijs vermeldt, geldt deze prijs uitsluitend voor de gehele aanbieding.
 • Supply Service B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door onvoorziene omstandigheden die zich voordoen na het uitbrengen van de offerte, de kosten van onderdelen, materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn stijgen, dan wel indien zich andere omstandigheden voordoen die een stijging van de kosten voor de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt.
 • Supply Service B.V. is gerechtigd voorrijdkosten en verzendkosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Vervoer en opslag

 • Vervoer en opslag geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ook indien Franco levering is overeengekomen is opdrachtgever aansprakelijk voor alle tijdens het vervoer geleden schade. Vervoer en opslag kunnen op verzoek en voor rekening van opdrachtgever door Supply Service B.V. worden verzekerd.

 

Garantie, keuring en klachten

 • Supply Service B.V. verleent op de door haar geleverde machines, apparaten en onderdelen garantie indien en voor zover daar in de met opdrachtgever gesloten overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding van wordt gemaakt. De door Supply Service B.V. verleende garantie strekt nimmer verder dan de garantie die haar door haar leveranciers daadwerkelijk wordt verleend. Daarnaast geldt de door Supply Service B.V. verleende garantie uitsluitend indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst met Supply Service B.V. of uit hoofde van deze algemene voorwaarden heeft voldaan dan wel daarvoor ten genoegen van Supply Service B.V. zekerheid heeft gesteld.
 • Geen garantie wordt gegeven voor gebruikte (tweedehands) machines, apparaten en onderdelen en voor (verbruiks)materialen, alsmede voor de aan gebruikte zaken verrichte werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Supply Service B.V. verleent geen garantie en is derhalve nimmer aansprakelijk voor gebreken die ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist gebruik of onderhoud of voor gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie door opdrachtgever zelf of door derden aangebracht of uitgevoerd.
 • Opdrachtgever is verplicht om terstond bij de levering en/of het uitvoeren van werkzaamheden tot nauwkeurige keuring daarvan over te gaan, op straffe van verval van het recht van opdrachtgever om zich te beroepen op tekortkomingen die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring terstond bij de levering en/of het uitvoeren van werkzaamheden ontdekt hadden kunnen worden. Opdrachtgever kan op een gebrek in de levering of in het uitvoeren van werkzaamheden geen beroep meer doen indien niet binnen 8 kalenderdagen na ontdekking daarvan door opdrachtgever is gereclameerd, waarbij opdrachtgever dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe het gebrek is geconstateerd. De melding dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming. De datum van de factuur en het factuurnummer dienen daarbij vermeld te worden. Supply Service B.V. dient in de gelegenheid te worden gesteld om de levering of de werkzaamheden waar de klacht betrekking op heeft in originele verpakking of staat te controleren.
 • De ondeugdelijkheid van door Supply Service B.V. verrichte leveringen en uitgevoerde werkzaamheden kan door opdrachtgever met alle middelen worden aangetoond, met dien verstande dat als ondeugdelijk uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij Supply Service B.V. ten aanzien van leveringen of werkzaamheden geldende specificatie(s).
 • De levering van Supply Service B.V. geldt tussen partijen in elk geval als deugdelijk indien opdrachtgever de levering, of een gedeelte daarvan, in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of heeft doen verwerken.
 • De terstond bij de levering en/of het uitvoeren van werkzaamheden vastgestelde tekortkomingen en verder alle tekortkomingen die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd hadden kunnen worden maar binnen 3 maanden na de levering of de uitvoering alsnog worden ontdekt en binnen 8 kalenderdagen na ontdekking overeenkomstig sub d van dit artikel zijn gemeld, worden, voor zover zij aantoonbaar zijn te wijten aan een toerekenbare tekortkoming van Supply Service B.V. of vallen onder de door Supply Service B.V. verleende garantie, door Supply Service B.V. kosteloos ongedaan gemaakt middels, naar keuze van Supply Service B.V., herstel en/of vervanging.
 • Een door Supply Service B.V. gedaan aanbod tot herstel, vervanging of vergoeding dient binnen 30 dagen te zijn aanvaard, op straffe van verval van het aanbod.
 • Het terugzenden van geleverde zaken door of namens opdrachtgever kan slechts plaatsvinden na voorafgaande toestemming van Supply Service B.V. en dient te geschieden volgens door Supply Service B.V. te geven instructies voor ondermeer verpakking en transport. De retourzending dient vergezeld te gaan van de schriftelijke melding met betrekking tot de door opdrachtgever gestelde tekortkoming. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Supply Service B.V. behoeven door haar niet te worden aanvaard. Indien Supply Service B.V. in een dergelijk geval de teruggezonden zaken toch in ontvangst neemt, dan worden de teruggezonden zaken voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen en te zijner beschikking gehouden. Toestemming tot terugzending, respectievelijk het in ontvangst nemen van de teruggezonden zaken door Supply Service B.V. betekent nimmer dat Supply Service B.V. erkent dat de door opdrachtgever gestelde tekortkoming zich voordoet.
 • Opdrachtgever dient aan Supply Service B.V. alle kosten te vergoeden die Supply Service B.V. heeft gemaakt in verband met een ongegronde klacht van opdrachtgever.
 • Klachten van welke aard dan ook geven opdrachtgever nimmer het recht betaling van een factuur te weigeren en/of op te schorten.

 

Aansprakelijkheid

 • Supply Service B.V. is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het uitvoeren van werkzaamheden, door vertraagde levering, ondeugdelijkheid van ter beschikking gestelde of geleverde zaken, of anderszins, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Supply Service B.V.. In dat geval is de aansprakelijkheid van Supply Service B.V. beperkt tot herstel, vervanging of vervangende schadevergoeding.
 • Supply Service B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 • Supply Service B.V. is niet gehouden de overeengekomen werkzaamheden te verrichten of apparatuur, onderdelen of verbruiksmaterialen te leveren indien dit haar onmogelijk is ten gevolge van overmacht, arbeidsconflicten of enige andere onvoorziene omstandigheid.
 • Opdrachtgever vrijwaart Supply Service B.V. tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband met apparatuur, onderdelen of verbruiksmaterialen, het gebruik daarvan of de staat waarin deze zich bevinden.
 • Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van Supply Service B.V. nimmer verder dan het netto bedrag van de factuur waarop de desbetreffende leveringen en/of werkzaamheden betrekking hebben, terwijl de aansprakelijkheid van Supply Service B.V. voorts nimmer verder reikt dan het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Supply Service B.V. wordt uitgekeerd.
 • Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van werknemers en medewerkers van Supply Service B.V. en van derden die door of vanwege Supply Service B.V. te werk zijn gesteld of van wier diensten door Supply Service B.V. gebruik is gemaakt. Opdrachtgever is gehouden zowel Supply Service B.V. als de onder deze bepalingen bedoelde (rechts-)personen te vrijwaren tegen mogelijke aanspraken van derden.

 

Overmacht

 • Overmacht aan de zijde van Supply Service B.V. heeft tot gevolg dat Supply Service B.V. naar eigen keuze haar contractuele verplichtingen niet behoeft na te komen en de overeenkomst kan ontbinden of de nakoming daarvan kan opschorten, zonder dat zij verplicht is tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 • Als overmacht wordt ondermeer beschouwd: het niet nakomen van verplichtingen door leveranciers van Supply Service B.V. en door vervoerders of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, ongevallen binnen het bedrijf van Supply Service B.V. en ziekte van medewerkers van Supply Service B.V..

 

Annulering

 • Indien opdrachtgever een gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert en/of de door Supply Service B.V. te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden weigert af te nemen, is opdrachtgever verplicht de hierdoor voor Supply Service B.V. ontstane schade volledig te vergoeden, met een minimum van 35% van de overeengekomen prijs. Onder schade wordt begrepen de door Supply Service B.V. gederfde winst en in elk geval de kosten die Supply Service B.V. reeds voor de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, waaronder de kosten van ingekochte apparatuur, onderdelen en materialen, verrichte werkzaamheden, ingeroepen diensten en opslag.

 

Ontbinding

 • In het geval dat opdrachtgever in gebreke blijft met betaling of wanneer opdrachtgever enig andere voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet geheel of niet behoorlijk nakomt, dan wel daarmee in strijd handelt, alsmede wanneer opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt, of wanneer hij het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen verliest, heeft Supply Service B.V. het recht om de overeenkomst zonder nadere sommatie buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Supply Service B.V. om vergoeding van de overeengekomen prijs, kosten, schaden en interesten te vorderen en onverminderd haar overige wettelijke rechten.

 

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

vrijwaring en geheimhouding

 • Op alle door Supply Service B.V. ter beschikking gestelde documenten, tekeningen, software etc. behoudt Supply Service B.V. zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor ten behoeve van zichzelf en/of haar leverancier of licentiegevers.
 • Het is opdrachtgever bekend dat het openbaar maken en verveelvoudigen van werken van letterkunde, wetenschap of kunst krachtens de bij ondertekening van deze overeenkomst geldende bepalingen van de Auteurswet 1912 slechts geoorloofd is indien er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere rechten van derden.
 • Opdrachtgever vrijwaart Supply Service B.V. tegen iedere aansprakelijkheid met betrekking tot door opdrachtgever gekopieerde werken en inbreuken door opdrachtgever op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
 • Partijen zijn over en weer verplicht geheimhouding tegenover derden te betrachten met betrekking tot alle gegevens en kennis omtrent elkanders bedrijfsaangelegenheden. Tevens garanderen zij jegens elkaar geen gegevens te zullen achterhouden die voor de goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

 

Betaling

 • Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of schriftelijk anders is overeengekomen. Supply Service B.V. is gerechtigd om betaling middels een machtiging tot automatische incasso en/of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het te betalen bedrag te vorderen of te leveren onder rembours. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Supply Service B.V. terstond genoegzaam en in de door Supply Service B.V. gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is Supply Service B.V. gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
 • Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op een door Supply Service B.V. aan te wijzen bank-of girorekening.
 • Reclames met betrekking tot door Supply Service B.V. toegezonden facturen dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum bij Supply Service B.V. te worden ingediend.
 • Indien betaling niet tijdig plaatsvindt is Supply Service B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Supply Service B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
 • Indien betaling niet tijdig plaatsvindt is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. In dat geval zal Supply Service B.V. gerechtigd zijn, boven het aan haar verschuldigde, 1% rente per maand bij opdrachtgever in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
 • Alle kosten vallende op de inning van enig door opdrachtgever aan Supply Service B.V. verschuldigd bedrag - gerechtelijk alsmede buitengerechtelijk - zijn voor rekening van opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin Supply Service B.V. zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze kosten bedragen in elk geval 15% van het te innen bedrag met een minimum van € 200,- exclusief BTW. Indien de werkelijk door Supply Service B.V. gemaakte buitengerechtelijke kosten meer bedragen is opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten aan Supply Service B.V. verschuldigd. Uit het enkele feit dat Supply Service B.V. zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten door opdrachtgever.

 

Eigendomsvoorbehoud

 • Totdat alle vorderingen die Supply Service B.V. heeft of zal verkrijgen op opdrachtgever volledig zijn betaald, blijven de door Supply Service B.V. geleverde apparatuur, onderdelen en materialen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van Supply Service B.V., met dien verstande dat de door Supply Service B.V. geleverde apparatuur, onderdelen en materialen voor risico zijn van opdrachtgever vanaf het moment dat deze aan opdrachtgever zijn geleverd of door Supply Service B.V. opslag zijn genomen.
 • Opdrachtgever wordt bij het aangaan van de overeenkomst met Supply Service B.V. geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Supply Service B.V. dan wel aan een door haar aan te wijzen derde te hebben gegeven om in alle gevallen waarin Supply Service B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar eigendommen van Supply Service B.V. zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 • Ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken komen Supply Service B.V. alle rechten op schadevergoeding door verzekeraars toe.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter die bevoegd is in de plaats waar Supply Service B.V. kantoor houdt, zulks onverminderd de bevoegdheid van Supply Service B.V. om desgewenst de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van opdrachtgever te addiëren.

 

Privacy

 • Supply Service B.V. behandelt alle gegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Algemene verordering gegevensbescherming (AVG).
 • Alle door de Wederpartij verstrekte gegevens worden uitsluitend door Supply Service B.V. gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze Voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Supply Service B.V. noodzakelijk is.
 • Raadpleeg onze Privacy Policy voor aanvullende voorwaarden.

 

Overige bepalingen

 • Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht, of om enige andere reden buiten toepassing wordt gelaten, dan blijft de geldigheid van deze Voorwaarden voor het overige in stand en zal de ongeldige bepaling worden vervangen voor een door Supply Service B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.
 • Supply Service B.V. is gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het door Wederpartij opgegeven adres.
 • Supply Service B.V. is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.
 • Op alle overeenkomsten met Supply Service B.V. is alleen en uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
 • De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht